Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Προοίμιο

α. Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από την ιδιωτική εταιρία TAVROS, κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και του διαδικτυακού τόπου https://tavroshoney.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Η TAVROS είναι ιδιοκτήτης και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς.

β. Η παρούσα Πολιτική, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο, ή/και την διαχείριση, ή/και την ιδιοκτησία της TAVROS, ακόμα και όταν αυτή περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

γ. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει μόνο για τη συλλογή και τις πράξεις επεξεργασίας στις οποίες προβαίνει η TAVROS μέσω της Ιστοσελίδας και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συλλογής και επεξεργασίας στην οποία προβαίνει η TAVROS.

δ. Σας καλούμε να διαβάσετε την παρούσα προκειμένου να ενημερωθείτε για τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο της TAVROS, καθώς και για τη χρήση πληροφοριών, όπως αναφέρονται σε αυτήν την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.  

2. Εγγύηση Ιδιωτικής Χρήσης

α. Για την απλή περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα η TAVROS, υπό την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτης και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας, δεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην συλλεχθούν τα δεδομένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή στην Ιστοσελίδα.

β. Η χρήση από την TAVROS των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση για τις δραστηριότητες της TAVROS, τις λειτουργίες της και την υποστήριξή σας στις περιπτώσεις στις οποίες εγγράφεστε.

γ. Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, ειδικότητα, e-mail, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Η TAVROS δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

δ. Επίσης, κατά την εγγραφή, συλλέγεται η διεύθυνση ΙΡ του επισκέπτη/χρήστη, ενώ επίσης, αποστέλλεται cookie στον υπολογιστή του χρήστη.

ε. Μία σελίδα δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης:

i. εγγράφεται στις υπηρεσίες της,

ii. χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της και

iii. επισκέπτεται τις σελίδες της.

3. Επιδιωκόμενη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν την εγγραφή σας, επιτρέποντάς σας την επίσκεψη και περιήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να είναι απαραίτητη η αποκάλυψη της ταυτότητάς σας. Σε μερικές όμως περιπτώσεις, ενδέχεται να κρίνεται αναγκαία η εγγραφή σας για την πρόσβασή σας σε κάποιες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που αποκρύψετε την ταυτότητα σας, ενδέχεται να μην καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένα τμήματα και υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου. Για παράδειγμα, αν είστε έμπορος πρέπει να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παράσχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά εσάς.

4. Τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας

Η TAVROS τηρεί απαρέγκλιτα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η TAVROS σας ενημερώνει ότι δύναται να διοχετεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεσή σας,

– στην περίπτωση κατά την οποία η διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με την Ιστοσελίδα, καθίσταται αναγκαία για την υποστήριξη των λειτουργιών της εταιρείας στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, η TAVROS δεσμεύεται ότι οι τρίτοι που συνεργάζονται με την Ιστοσελίδα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που ως επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας καταθέτετε σε αυτή μόνο αν και στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο για την παροχή υποστήριξης προς τις εν λόγω υπηρεσίες.

– εφόσον η διοχέτευση των προσωπικών στοιχείων επιβάλλεται από διάταξη νόμου, ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες Αρχές.

Στην περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτον είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε λόγο, η TAVROS θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς και κατά τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

α. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών περιορίζεται σε ειδικά εξουσιοδοτημένους τρίτους ή στους εργαζόμενους της TAVROS που θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

β. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από τη TAVROS κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την Ιστοσελίδα, η TAVROS χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των δεδομένων από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

6. Ανώνυμα Δεδομένα και “Cookies

α. Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων της.Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε διαδικτυακούς τόπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη.

Τα cookies που χρησιμοποιεί η παρούσα ιστοσελίδα εξυπηρετούν μόνο τους σκοπούς της περιήγησης, της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και της διευκόλυνσης της πλοήγησης και επομένως, δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org. Επιπλέον, δύναται να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης  cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και παιδιά

α. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Πολιτική μας είναι να μη συλλέγουμε ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα προσώπων κάτω των 13 ετών. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότερες πληροφορίες που προσφέρει η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα 18 ετών και άνω.

β. Η TAVROS δεν θα συλλέγει, χρησιμοποιεί, ή αποκαλύπτει εν γνώση της προσωπικά δεδομένα από ανήλικους κάτω των 18 ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του, μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης, μέσω δικτύου.

γ. Η TAVROS δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράφει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

8. Δικαιώματα υποκειμένων

Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σάς ζητηθεί η καταχώριση προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε στη διόρθωση ή στην ενημέρωση και επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Περαιτέρω, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Κατά την επικοινωνία μαζί μας παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα της ηλεκτρονικής σελίδας όπου παρείχατε τα δεδομένα σας, καθώς και το αίτημα σας. Τα αιτήματά σας θα απαντώνται εντός ενός μήνα.

Πρέπει να κατανοήσετε ότι το αίτημα σας για διαγραφή δεδομένων υπόκειται σε όλες τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ικανοποίησης άλλων έννομων υποχρεώσεων της TAVROS.

Είναι πιθανό, μαζί με το αίτημά σας, να ζητήσουμε την ταυτότητά σας για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις διαρροής δεδομένων σας σε τρίτα πρόσωπα.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την αποσύρετε, ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως σύμβαση ή συμμόρφωση με κάποια έννομη υποχρέωση της TAVROS.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις για την παρούσα πολιτική ή κάποιο ερώτημα που αφορά την ιδιωτικότητα των στοιχείων σας, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, ή έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο σχετικά με την συμμόρφωσή μας με την αναφερόμενη Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε να μας κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο ή πρόταση σχετικά με την βελτίωση της παρούσας Πολιτικής, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) για την TAVROS, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@tavroshoney.com ή δια αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας που βρίσκεται στη διεύθυνση 12ο χλμ. Εθνικής οδού Αγρινίου – Θερμά, Τ.Κ. 30 100, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός ενός μηνός για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Διεύθυνση

12ο χλμ. Εθνικής οδού Αγρινίου – Θερμά, Τ.Κ. 30 100

E-mail

info@tavroshoney.com

Τηλέφωνο

+30 6948 860 781

H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020.

9. Συγκατάθεση στις παρούσες πρακτικές

Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε αυτές τις πρακτικές. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτών των πρακτικών, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και μην παρέχετε κανένα προσωπικό δεδομένο.

10. Τροποποιήσεις

Οι παρούσες πρακτικές έχουν ενημερωθεί στις 07/07/2020.  Οποιαδήποτε τροποποίηση θα δημοσιεύεται εδώ και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Συνεπώς, παρακαλούμε πολύ να συμβουλεύεστε συχνά την Ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.